Cjenik od 1. siječnja 2017.

Tarifni model   Cijena električne energije Naknada za opskrbu
  JT VT NT
  kn/kWh kn/kWh kn/kWh kn/mjesec
PLAVI (jedinstvena dnevna tarifa) Niski napon Cijena bez PDV-a 0,423     7,40
Cijena s PDV-om 0,478*      8,36
BIJELI I CRVENI (viša i niža dnevna tarifa) Niski napon Cijena bez PDV-a   0,450 0,225 7,40
Cijena s PDV-om   0,509* 0,254* 8,36

* Od 1. 1. 2017. PDV na električnu energiju iznosi 13 % umjesto dosadašnjih 25 %. Iznosi izraženi s PDV-om zaokruženi su na tri decimale

Cijene su važeće za obračunska mjerna mjesta iz kategorije kućanstvo koja su raspoređena u tarifne modele plavi, bijeli i crveni.

Cijene ne uključuju naknadu za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije, troškove korištenja distribucijske i prijenosne mreže, eventualne druge poreze, trošarine, naknade i druga davanja koja određuju nadležne državne institucije i na koja opskrbljivač  nema utjecaja.

POJAŠNJENJE DNEVNIH TARIFNIH STAVKI

Sukladno važećim Općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (NN 85/2015) tarifne stavke ovise o vremenu potrošnje tijekom dana, kako slijedi: po višoj dnevnoj tarifi (VT) obračunava se električna energija isporučena u razdoblju od 7:00 do 21:00 sat kod zimskog računanja vremena, a u razdoblju od 8:00 do 22:00 sata kod ljetnog računanja vremena. U ostalom vremenu isporučena električna energija obračunava se po nižoj dnevnoj tarifnoj stavci (NT). Jedinstvena dnevna tarifna stavka (JT) traje svaki dan između 00.00 i 24.00 sata.

INFORMACIJE O IZNOSIMA TARIFNIH STAVKI ZA KRAJNJE KUPCE IZ KATEGORIJE KUĆANSTVO

Klikom na poveznicu doći ćete na internetsku stranicu poduzeća HEP ELEKTRA d.o.o., koje obavlja javnu uslugu oskrbe električnom energijom, na kojoj se nalaze informacije o iznosima tarifnih stavki za krajnje kupce iz kategorije kućanstvo bez naknade za korištenje mreže - Tablica 2.