Obavijest o promjeni Uvjeta opskrbljivača GEN-I Zagreb d.o.o. za opskrbu električnom energijom krajnjih kupaca iz kategorije poduzetništva i pravo na raskid Ugovora o opskrbi električnom energijom

Obavijest o promjeni Uvjeta opskrbljivača GEN-I Zagreb d.o.o. za opskrbu električnom energijom krajnjih kupaca iz kategorije poduzetništva (dalje u tekstu: UO) i pravo na raskid Ugovora o opskrbi električnom energijom

Zagreb, 6. listopada 2022.

Krajnji kupci kategorije poduzetništvo – malo i srednje poduzetništvo (dalje u tekstu: kupci), koji su neposredno putem obavijesti na poleđini računa za električnu energiju, odnosno posebnim dopisom već bili obavješteni o sadržaju izmjena i dopuna UO te pravu na slobodan raskid sklopljenog Ugovora (bez otkaznog roka i bez ugovorne kazne), ovom obavijesti dodatno obavještavamo o sadržaju izmjena UO (s kojima su kupci već bili upoznati objavom UO s izmjenama i dopunama od 8. rujna 2022. na internetskoj stranici opskrbljivača) te o pravu da navedeni kupci mogu slobodno raskinuti sklopljen Ugovor o opskrbi električne energije na način i u roku navedenom u nastavku ove obavijesti.

Od 30. listopada 2022. u UO stupajuna snagu promjene navedene u nastavku:

  • U točkama 4.4, 5.4 i 20.1, kojima se određuje rok i način za obavještavanje kupaca prije uvođenja izmjena UO-a i promjena cijena, uvodi se promjena roka s postojećih 45 dana (ranije 15 dana) na novi rok od 14 dana, u skladu s važećim energetskim propisima i načinima za obavještavanje. Na temelju navedenog mijenja se druga rečenica u točki 4.4 tako da sada glasi: O promjeni cijene električne energije kupac će biti obaviješten na internetskoj stranici opskrbljivača, kao i na poleđini (privitku) računa ili (umjesto računa) odvojenim pisanim obavještenjem, posredovanim kupcu po redovnoj pošti ili e-pošti, skladno s točko 15.2 UO, i to najkasnije 14 (četrnaest) dana prije stupanja na snagu novog Cjenika, uključujući i davanje obavijesti o pravu kupca na raskid ugovora, osim u slučaju snižavanja cijene. Također se mijenja druga rečenica u točki 5.4 tako da sada glasi: Opskrbljivač će o toj promjeni cijene električne energije obavijestiti kupca najkasnije 14 (četrnaest) dana prije promjene cijene, uključujući i davanje obavijesti o pravu kupca na raskid ugovora, osim u slučaju snižavanja cijene, a promjena cijene navodi se na poleđini (privitku) računa, i to na računu koji se odnosi na razdoblje prije razdoblja na koje se odnosi promjena ili (umjesto računa) u odvojenoj pisanoj obavijesti, posredovanim kupcu po redovnoj pošti ili e-pošti, skladno s točko 15.2 UO. Također se mijenja prva rečenica u točki 20.1 tako da sada glasi: O promjeni ovih UO-a kupac bit će obaviješten na internetskoj stranici opskrbljivača, kao i na poleđini (privitku) računa ili (umjesto računa) odvojenim pisanim obavještenjem, posredovanim kupcu po redovnoj pošti ili e-pošti, skladno s točko 15.2 UO, i to najkasnije 14 (četrnaest) dana prije stupanja na snagu novih UO-a, uključujući i davanje obavijesti o pravu kupca na raskid ugovora, osim u slučaju davanja kupcu povoljnijih uvjeta opskrbe.
  • Mijenjaju se točke 4.5 i 5.5 UO-a koje se odnose na otkazivanje UGOVORA kupca u slučaju promjene cijene. Točka 4.5 mijenja se i glasi: Ako se kupac ne slaže s novim cijenama električne energije, može u roku od 15 (petnaest) dana od datuma objave novog Cjenika (to jest od dana objave obavijesti o namjeravanoj promjeni cijene električne energije) na internetskoj stranici opskrbljivača odnosno od datuma izdavanja računa (to je račun koji sadrži obavijest o promjeni cijene), odnosno datuma na koji glasi pisana obavijest o promjeni (novim) cijenama, ako je to kasniji datum, o tome pismeno obavijestiti opskrbljivača i otkazati UGOVOR. Kupac je dužan u pisanoj izjavi o odustajanju navesti da odustaje od UGOVORA zbog neslaganja s promjenom cijene, u protivnom se izjava o odustajanju ne smatra odustajanjem od UGOVORA sukladno odredbama ove točke. Ukoliko opskrbljivač ne zaprimi pisanu izjavu kupca o odustajanju u propisanom roku i sukladno odredbama ove točke, smatra se da je kupac suglasan s promjenom te se nove cijene primjenjuju od datuma navedenog od strane opskrbljivača. Također, mijenja se točka 5.5., tako da se iza postojeće prve rečenice u točki 5.5. dodaje nova druga rečenica koja sada glasi: Kupac je dužan u pisanoj izjavi o odustajanju navesti da odustaje od UGOVORA zbog neslaganja s promjenom cijene, u protivnom se izjava o odustajanju ne smatra odustajanjem od UGOVORA sukladno odredbama ove točke. Ukoliko opskrbljivač ne zaprimi pisanu izjavu kupca o odustajanju u propisanom roku i sukladno odredbama ove točke, smatra se da je kupac suglasan s promjenom te se nove cijene primjenjuju od datuma navedenog od strane opskrbljivača.
  • U poglavlju UO-a o ovlaštenju i obavještavanju, mijenja se prva rečenice u točki 15.2 koja sada glasi: Svu poštu (račune, opomene, obavijesti o promjeni cijene električne energije, eventualne obavijesti o ugovorenim količinama, druge dokumente vezane uz izvršenje UGOVORA, odgovore na reklamacije, obavijesti za potrebe neposrednog marketinga - direktni marketing i marketinške odnosno tržišne analize, otkaz odnosno raskid UGOVORA) opskrbljivač će po vlastitom izboru slati kupcu redovitom poštom, osim kada je u UGOVORU ili ovim UO naznačeno da se pošta dostavlja preporučenom pošiljkom, na adresu navedenu u UGOVORU (to jest na adresu koja je u UGOVORU navedena pri obilježju kupca kao ugovorne stranke), odnosno na adresu navedenu u javnom službenom registru, koji vodi nadležna državna institucija, pod daljnjim uvjetom da je omogućen pristup do registra putem interneta ili elektroničkim putem, odnosno putem e-pošte na e-mail adresu navedenu u UGOVORU kada je kupac označen kao ugovorni kontakt ili na e-mail adresu koju je kupac naknadno priopćio/potvrdio opskrbljivaču kao ugovorni kontakt. 
  • U poglavlju UO-a o trajanju i prestanku UGOVORA, mijenja se broj točke 17.5 u broj 17.5.a. Iza točke 17.5.a dodaje se nova točka 17.5.b koja sada glasi: Opskrbljivač može bilo kada redovito otkazati UGOVOR bez navođenja razloga z otkaznim rokom koji ne smije biti kraći od 30 dana. U ovom slučaju UGOVOR prestaje s danom navedenim u obavijesti o otkazu. 
  • U poglavlju OU-a o ugovornoj kazni, mijenja se cijela odredba točke 18.1 koja sada glasi: 

Kada se UGOVOR ili dijelovi UO pozivaju na ugovornu kaznu, visina ugovorne kazne određuje se na sljedeći način. Ugovorna kazna sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela koji se obračunavaju na sljedeći način:

a) Fiksni dio: zbroj novčanih vrijednosti tri prethodna računa za isporučenu električnu energiju, uključujući troškove korištenja mreže i druge propisane naknade ako je UGOVOROM dogovoreno da će ih opskrbljivač naplatiti kupcu, kao i troškove iz prve stavke točke 6.2. ovih UO. Ako opskrbljivač još nije izdao tri računa kupcu, za izračun visine kazne za prigovor uzima se trostruki prosjek više izdanih računa sukladno prethodnoj rečenici. Ako opskrbljivač kupcu nije ispostavio niti jedan račun, ugovorna kazna se izračuna na temelju trostruke prosječne mjesečne količine određene na temelju 12-mjesečne potrošnje iz podataka dobivenih od strane ODS-a, uz uvažavanje cijene električne energije uključujući i troškove korištenja mreže i druge propisane naknade ako je u UGOVORU dogovoreno da ih opskrbljivač zaračuna kupcu, kao i troškove iz stavke jedan točke 6.2. ovih UO.

b) Varijabilni dio: umnožak između: (1) razliku (ako je pozitivna) između ugovorne cijene električne energije za jednotarifni obračun (JT) i tržišne cijene i (2) nepreuzetu ugovorenu količinu za relevantno razdoblje opskrbe. Tržišna cijena jednaka je javno objavljenoj dnevnoj »Settlement price« cijeni godišnjeg/kvartalnog/mjesečnog/tjednog terminskog produkta pojasne energije na mađarskoj terminskoj burzi HUDEX i/ili javno objavljenom satnom indeksu za dan prije na burzovnom tržištu u Hrvatskoj (indeks »Cropex«). Dnevni »Settlement price« cijeni se dodaje javno dostupna dnevna cijena zakupa godišnjeg prekograničnog prijenosnog kapaciteta (u daljnjem tekstu: ČPZ), koji je rezultat odgovarajućeg postupka dražbe, odnosno za prijenos energije iz regulacijskog područja Mađarske u regulacijsko područje Hrvatske preko mađarsko-hrvatske granice. U trenutku stupanja na snagu ovih Općih uvjeta gore navedene cijene dostupne su na web stranici https://hudex.hu/en/, https://www.cropex.hr/hr/trgovanja/dan-unaprijed-trziste/rezultati-dan-unaprijed-trzista.html, https://www.jao.eu/auctions#/). Koriste se dnevne »Settlement price« cijene koje vrijede na dan kada UGOVOR prestane vrijediti ili kada kupac opskrbljivaču potvrdi, da je UGOVOR prekinut, odnosno najkasnije na dan kada opskrbljivač nije više registriran kao kupčev opskrbljivač (za gore navedene terminske produkte unutar kojih je već počela isporuka koriste se kvartalni/mjesečni/tjedni/terminski proizvodni pojasne energije, odnosno sat indeks „Cropex“, tako da se za razdoblje za kojega se izračunava odstupnina sastavlja odgovarajući proizvod, uzimajući u obzir isto ili usporedivo vremensko razdoblje gore navedenih terminskih proizvoda, obzirom na ostatak dotičnog razdoblja isporuke na kojega se odnosi nepreuzeta ugovorna količina). U slučaju da dnevna cijena „Settlement price“ gore navedenog terminskog proizvoda na HUDEX burzi nije poznata/nije objavljena iz bilo kojeg razloga, za izračun varijabilnog dijela otpremnine koristi se javno objavljena dnevna »Settlement price« cijena godišnjeg/kvartalnog/mjesečnog /tjednog terminskog proizvoda pojasne energije na njemačkoj terminskoj burzi električnom energijom EEX. Dnevna »Settlement price« cijena uključuje javno dostupnu dnevnu cijenu godišnjih zakupa ČPZ-a, koja je rezultat odgovarajućeg aukcijskog procesa, odnosno za prijenos energije iz regulacijskog područja Njemačke u regulacijsko područje Hrvatske, preko njemačko-austrijske, austrijsko-slovenske, slovensko-hrvatske granice. U trenutku stupanja na snagu tih SP cijene su objavljene na https://www.eex.com/en/ i https://www.jao.eu/auctions#/).

Uz fiksni dio naknade za raskid ugovora, opskrbljivač ima pravo od kupca naplatiti samo gore izračunati višak varijabilnog dijela naknade za raskid ugovora, odnosno iznos koji prelazi iznos fiksnog dijela naknade za raskid ugovora. U slučaju da je varijabilni dio naknade za otkazivanje manji od fiksnog dijela naknade za otkazivanje, opskrbljivač naplaćuje kupcu samo varijabilni dio naknade za otkazivanje. PDV se obračunava za potrebe ugovorne kazne sukladno zakonskim propisima. Završni račun u smislu ove točke ne smatra se prošlim računom i ne uzima se u obzir prilikom utvrđivanja iznosa ugovorne kazne. Ugovornu kaznu opskrbljivač može naplatiti kupcu na računu za isporučenu električnu energiju, odnosno na završnom računu ili na posebno ispostavljenom računu.

Zbog navedenih promjena UO, koje su posljedica usklađivanja s važećim regionalnim propisima i promjenama u načinu poslovanja opskrbljivača GEN-I Hrvatska d.o.o., kupci imaju pravo pisanim putem otkazati sklopljeni/sklopljene Ugovore o opskrbi  malog/srednjeg poduzetništva u roku od 8 (osam) dana, računajući od dana objave ove obavijesti na internetskoj stranici opskrbljivača (to znači od dana 6. listopada 2022. godine). Pisani raskid može se poslati na e-adresu (jeftinastruja@gen-i.hr ) / poštansku adresu opskrbljivača (GEN-I Hrvatska d.o.o. Radnička cesta 54, 10000 Zagreb). U slučaju raskida, kupac mora što prije provesti postupak promjene opskrbljivača, pri čemu opskrbljivač GEN-I Hrvatska d.o.o. ne regulira promjenu.

Ako opskrbljivač ne dobije pisanu izjavu o otkazu u navedenom roku, smatra se da je kupac suglasan s izmjenom UO.

Kupce dodatno obavještavamo da ćemo pisane izjave o otkazu sklopljenog/sklopljenih Ugovora o opskrbi malog/srednjeg poduzetništva električnom energijom zbog promjena UO (u slučaju neprihvaćanja promjena UO) koje smo zaprimili od kupca do dana objave ove obavijesti, smatrati pravodobnim. 

UO s promjenama su objavljeni na našoj internetskoj stranici i dostupni su ovdje.

GEN-I Hrvatska d.o.o.